CLB

De samenwerking tussen het Centrum Voor Leerlingbegeleiding (CLB) en onze school heeft tot doel om elk kind van nabij te volgen in zijn ontwikkelinghet tijdig ontdekken en begeleiden van leer- en gedragsproblemen, in nauwe samenwerking met de ouders.  De CLB-medewerkers staan ook graag ter beschikking voor persoonlijke problemen in verband met onderwijsgezondheidopvoeding en studieoriëntering.

Tijdens geregeld georganiseerde MDO’s wisselen klastitulariszorgleraareventueel logopediste en of bijzondere leermeester , directie en CLB-afgevaardigde informatie uit.  Elk kind heeft recht op kosteloze begeleiding.  

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.
 • Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrummeldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
  • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.  besmettelijke ziekten
 • Hebben ouders bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLBdan kan in overleg een andere arts worden aangeduid.  In dit geval moeten zij binnen de vijftien dagen, met een aangetekende brief, verzetaantekenen tegen het team Medisch Schooltoezicht op vermeld adres.  Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een arts kiezen met dezelfde bevoegdheden als de schoolarts nlspecialisatie in dejeugdgezondheidszorg.


Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.

 • Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van oudersleerlingen, de school en het centrum.
 • De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingenouders en  scholen voor te stellen.  Het staat deze leerlingenouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerdaanbod in te gaan.
 • Als een leerling van school verandertbehoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordtbediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn.
Als de leerling van school verandert, kan dit ook een verandering van CLB met zich meebrengen. In dat geval wordt het CLB-dossier overgemaakt van het vorige aan het volgende CLB. Dit is de normale gang van zaken en is ook logisch omwille van de continuïteit van de begeleiding. 
Indien ouders of leerlingen van 12 jaar en ouder daartegen toch verzet willen aantekenen, dienen zij dit te doen bij de directeur van het vorige CLB. Dit moet schriftelijk gebeuren en binnen de 10 dagen na kennisname. 


Gegevens op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en de leerplicht worden echter altijd overgedragen: dit is wettelijk verplicht. Indien men het belangrijk vindt dat het dossier zo snel mogelijk wordt doorgegeven, kunnen ouders of leerlingen van 12 jaar en ouder, dit schriftelijk meedelen aan de directeur van het vorige CLB. Zo hoeft men geen 10 dagen te wachten. 

 • Het leerlingendossier wordt nog minstens 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Nadien wordt het vernietigd.

 

Het medisch onderzoek is een zeer belangrijk onderdeel van de preventieve geneeskunde.  Alle kinderen zijn eraan onderworpen. Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht en kan niet vervangen worden door een medisch attest van de huisarts.  In overleg met de school wordt het medisch onderzoek gespreid over verschillende schooljaren:

-    Tweede kleuterklas en vijfde leerjaaralgemeen onderzoek in het CLB-gezondheidscentrum.
-    Vijfde leerjaarhervaccinatie bof-rubella en mazelen.
-    Eerste leerjaar: (op school) nazicht lengtegewichtzicht en mogelijkheid tot herhalingsvaccinatie (difterie-tetanos-polio).
-    Derde leerjaar: (op school) nazicht lengtegewicht en gezichtsscherpte.
                                              
Daarnaast kan een leerling ook opgeroepen worden voor een selectief controleonderzoek.  Van elk onderzoek worden de ouders op de hoogte gebracht.

 

CLB: contactgegevens

De CLB-begeleiders:   

 • Directeur: Dhr. Daniel Gebruers
 • Psychopedagogisch consulent: Mevr. Shana Baeckelmans (RK - RDR)
 • Psychopedagogisch consulent: Dhr. Gunter Devos (Singeltje)
 • Maatschappelijk werker: mevr. Ilse Martens
 • Schoolarts: Dr. Stefanie De Winter
 • Paramedisch werker:  mevr. Reinhilde Verdonck (Singeltje)
 • Paramedisch werker: mevr. Hilde De Meutter (RDR)
 • Paramedisch werker: mevr. Magda Peeters (RK)

 

Vestiging Mortsel:

  Sint Benedictusstraat 14b  
  2640 Mortsel  
   03/443.90.20  
  mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsurenelke werkdag van 09-12.30u. en van 13-16u., op maandag tot 19u.
Het is raadzaam dat u vooraf een afspraak maakt.

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand CLB-AMi 2.pdfCLBWerking van het CLB-AMi2