Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid). 
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.

Startpagina

Onze basisschool bestaat uit kleuterschool 't Singeltje en de lagere school.

Kleuterschool 't Singeltje

Op onze school gaat een boeiende wereld open: spelend leren,samen met vriendjes ervaringen opdoenluisteren naar toffe verhalen, … Met een hele reeks toffe activiteiten en boeiende thema's gaan we jou helpen om een stukje op te groeien in de wereld die je omringtOok met je mama, papa, opa en oma en vele anderen vieren we af en toe feestZo leren we mekaar beter kennen.

Als je nieuw bent in onze school, zullen we je helpen om vriendjes te maken en je vlug thuis te doen voelen. We wensen je alvast een fantastisch schooljaar toe.

Lagere school: Rombaut Keldermansstraat 

Fijn dat je aan onze school dacht om er met vrienden/-innen samen te zijn.
Kom je naar het eerste leerjaardan gaat er een nieuwe wereld voor je open: leren schrijvenlezen en rekenenmaar natuurlijk is er ook nog tijd om te knutselensportenzingen en spelen.
Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wel wat tijd vragen. We zullen je helpen om vlug een leuke klasgroep te vormenTijdens je jonge leven breng je veel tijd door op school en dat willen we dan ook samenop een leukeaangename manier doen.
We verwelkomen je van harte in ons OLVE-midden en wensen je alvast een fantastisch schooljaar toe.

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is KOBA ZuidkAnt vzw (=Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Nooitrust 4 - 2390 Malle, tel. 03/304.91.00.
Ook de andere Edegemse vrije kleuter- en lagere scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur.
Afgevaardigd-beheerder is dhr. Peter Nys. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding. Het volgt de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Onze OLVE-basisschool maakt deel uit van de scholengemeenschap Prins Boudewijn

Lagere school Rombaut Keldermansstraat

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel: 03/440.16.21.
Website: http://www.olvebasis.be
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratieve zetel
Ingang langs Rogier Van der Weydenstraatvlakbij de groenzone Fort V

Kleuterschool 't Singeltje

Singel 39 bis
2640 Mortsel
Tel.: 03/440.73.23

Rustig verscholen achter de parochiekerk van H.Bernadettemidden in de wijk Hof van Rieth
bereikbaar via de ‘blauwe poort’ aan Singel 39 bis of via de ‘groene poort’ aan Hof Van Riethlaan en langs de kerk

 

Schoolraad

Om medezeggenschap te bieden in het schoollevenworden de volgende geledingen vertegenwoordigd in de schoolraad:

 • de ouders,
 • het personeel,
 • de lokale gemeenschap.

Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.  Tijdens tenminste drie vergaderingen per schooljaar, worden onderwerpen besproken die rechtstreeks het schoolleven aanbelangen.  

De klassenraad

De klassenraad wordt gevormd door de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep.  Soms vragen we advies bij het CLB,...
De klassenraad:

 • evalueert de vorderingen van de leerlingen en remedieert planmatig.
 • bepaalt in welke leerlingengroep of klas een leerling wordt opgenomen.
 • beslist over zittenblijven of doorverwijzen.

Uiteraard zullen we u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij de begeleiding van uw kind.

 

Taakverdelnig personeel

De directeur overlegt met het schoolbestuur. Hij heeft geen lesopdracht en wordt bijgestaan met beleidsondersteunende en administratieve hulp.
Het leerkrachtenteam bestaat uit:
a.    in de afdeling Rombaut Keldermansstraat: klastitularissen, een bijzondere leermeester bewegingsopvoeding, een zorgteam en een –coördinator, een ICT-coördinator.
b.    in de kleuterafdeling ‘t Singeltje: kleuterjuffen, een kinderverzorgster, een leermeester bewegingsopvoeding en een zorgleraar.
Bij aanvang  van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders de namen van de klasleraars en omkadering (Schoolinfo).

 

Aan welke voorwaarden moeten (ouders van) leerlingen in de kleuterschool enhet lager onderwijsmoetenvoldoenomvooreenstudietoelage in aanmerkingtekomen?
Hoe vraag je schooltoelage aan? Zie: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs


Oudercontacten kleuterschool

In de loop van de maand september is er een info-avond. 
U krijgt er algemene informatie over onze kleuterschool, een toelichting over de werkwijze in de kleuterklas van uw kind. Je kan er terecht met al je vragen.

In september is er een eerste oudercontact.

In de loop van het schooljaar nodigen we de ouders ook uit voor een individueel oudercontact.
Gedurende het tweede trimester informeren we er over de ontwikkeling en de vorderingen van uw kleuter.
Bij het einde van de 3de kleuterklas, dit advies is belangrijk voor de overgang naar de lagere school

Bij eventuele problemen of onduidelijkheden neem je best onmiddellijk contact op met de juf en/of de directie.

 

Oudercontacten lagere school

Om op de hoogte te blijven van het schoolleven van uw kind plannen we tijdens elk schooljaar drie contactavonden: 
-  september: contact- of informatieavond.

- december - januari: bespreking van de vordering na het kerstrapport.
- eind juni: algemene bespreking van de schoolresultaten.

Een goede, positieve samenwerking tussen ouders en school werkt gunstig in op de betrokkenheid en het welbevinden van het kind op school. U kan steeds terecht met uw vragen en/of problemen bij de directie, de klastitularis, de taakleerkracht, de bijzondere leerkrachten lichamelijke opvoeding of de logopediste.

Voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar organiseren we tijdens het tweede trimester eveneens:
- een informatieavond over de secundaire studiemogelijkheden.
- een oriënteringsgesprek voor een advies tot een goede studiekeuze. Dit gebeurt na een grondig onderzoek en schoolinterne besprekingen tussen klasleraar, CLB-medewerker, zorgleraar en directeur.

Bingel
Online oefenen met Bingel.

docs.olvebasis.be
Google Apps voor Olvebasis

Schoolbib RK

Zoek boeken in de bib.

 

Educatieve websites

Nieuwe kleuters en leerlingen moeten vooraf aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.

 • De aanmeldingen voor nieuwe kleuters/leerlingen lopen van dinsdag 28 februari 2023 om 09.00 uur tot dinsdag 21 maart 2023 om 12.00 uur
 • Eind april 2022 krijg je dan een 'ticket voor inschrijving', waarmee je tussen maandag 24 april en maandag 15 mei 2023 na afspraak kan inschrijven in de toegewezen school.
 • De vrije inschrijvingen starten op dinsdag 23 mei 2023 om 09.00.
 • Nieuwe kleuters voor kleuterschool 't Singeltje moeten aanmelden via de site van de stad Mortsel: https://morsel.aanmelden.in Meer info in deze brochure.
 • Nieuwe leerlingen voor de lagere school moeten aanmelden via de site van de gemeente Edegem: https://edegem.aanmelden.in Meer info binnenkort in deze brochure.
 • Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat (03/440.16.21) met verdere vragen. 

Ter info: Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school. En kleuters van de derde kleuterklas in 't Singeltje krijgen automatisch een plekje in het eerste leerjaar van Rombaut Keldermansstraat.

Hieronder een demo van een aanmelding.

 

 

 


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Breng bij inschrijving de Kids-ID of ISI+ kaart (siskaart) mee. (indien u er nog geen hebt, breng dan een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart, het geboortepasje of het trouwboekje mee)


 

Inschrijvingen kleuterschool 't Singeltje

Broers en zussen van al ingeschreven kinderen en kinderen van personeel van de school krijgen voorrang. Informeer bij de school naar deze voorrangsperiode.
Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig, bijvoorbeeld de kids-ID.

Wanneer mag mijn kleuter starten op school? 

Op de eerstvolgende instapdatum nadat uw kleuter 2 jaar en 6 maanden geworden is, mag hij of zij naar de kleuterschool.
Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata.
Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

 

Instapdata schooljaar 2023-2024

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na… 

dus vanaf…

1 maart 2021

de zomervakantie

vrijdag 1 september 2023

6 mei 2021

de herfstvakantie

maandag 6 november 2023

8 juli 2021

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021

1 februari

maandag 1 februari 2024

19 september 2021

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2024

15 oktober 2021

de paasvakantie

maandag 15 april 2024

13 november 2021

Hemelvaart  

maandag 13 mei 2024 

Is je kindje later geboren, dan mag het pas het volgend schooljaar instappen. 

Gemengde groepen:

Kleuters in kleuterschool ’t Singeltje kunnen in gemengde groepen zitten. Dit is een groep waarbij kleuters van twee opeenvolgende leeftijden bij elkaar zitten. De indeling van deze groepen gebeurt door de kleuterjuffen in samenspraak met de directie. Ons pedagogisch project onderschrijven, betekent ook dat u hiermee akkoord gaat.

Zindelijkheid

Wij waarderen het ten zeerste indien uw kind de weg naar het toilet weet te vinden voor het naar de kleuterschool komt. Dit betekent een enorme hulp voor onze juffen van de instapklas. Ook voor uw kleuter is het veelcomfortabeler.

Februaritelling belangrijk!

1 februari blijft voor het departement onderwijs als teldatum behouden, m.a.w. kleuters ingeschreven tot en met deze datum tellen mee voor de vaststelling van het lestijdenpakket voor het volgende schooljaar. Indien uw kind voor 1 februari 2 jaar en 6 maanden is, vragen we dan ook om in te schrijven, zelfs wanneer het pas later effectief naar school komt.


 

Inschrijvingen lagere school

In september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kindonderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kunnen enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (Kids-ID of SIS-kaart). Elke leerling heeft het recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn ouders.
Voorafgaand aan een eerste inschrijving stelt het schoolbestuur of de school de ouders en de leerling in kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. De inschrijving is geldig na instemming van de ouders met dit project en dit schoolreglement. De leerling wordt , als aan de voorwaarden voldaan wordt, ingeschreven of geweigerd op basis van de weigeringsvoorwaarden. De leerlingen worden chronologisch genoteerd, met vermelding van datum en uur, in het inschrijvingsregister. Leerlingen worden ingeschreven volgens het principe ‘Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.’

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Hieronder vind je meer info.

Contact

Lagere school & secretariaat: Rombaut Keldermansstraat

Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
Tel: 03/440.16.21
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tijdens de schooluren kan u hier steeds voor alle info terecht op ons secretariaat.
Ingang langs Rogier Van der Weydenstraat, vlakbij de groenzone Fort V.


Grotere kaart bekijken

Kleuterschool: 't Singeltje

Singel 39 bis
2640 Mortsel
tel: 03/440.73.23


Grotere kaart bekijken